Crit­i­cal Align­ment Yoga helpt je opge­bouwde chro­nis­che stress uit het lichaam los te laten waar­door een vrij en open gevoel ontstaat. Je kunt makke­lijker ade­men, je voelt je zek­erder en de energie gaat weer stromen.

 

De Critical Alignment Yogalessen vinden eens per 2 weken plaats onder begeleiding van Yvonne op vrijdagavond. 

Het is ook mogelijk Crit­i­cal Align­ment Ther­a­pie te vol­gen, indi­vidueel of in een klein groepje. In Crit­i­cal Align­ment Ther­a­pie werk je gericht aan ver­be­ter­ing en/​of pre­ven­tie. Er wor­den oefenin­gen uit­gew­erkt waarmee je thuis oefent.

 


Op welke klachten richt CAY & CAT zich?

 

  • Lichamelijke klachten die uit­gaan van de wervelkolom: rug­pijn, nekpijn, whiplash, RSI (CANS)
  • Pijn aan de schoud­ers, her­nia, ischias, bekken­klachten maar ook aan de wervelkolom
  • Gere­la­teerde klachten in de armen en benen (uit­stral­ing, pijn, krachtsverlies)
  • Stress gere­la­teerde klachten zoals ademhal­ingsstoor­nissen, hyper­ven­ti­latie, ver­moei­d­heid, burn-​out

 

 

Je kunt eens per 2 weken op vri­jda­gavond 19.00 — 20.30 uur een Crit­i­cal Align­ment Yoge­les volgen. Hier­voor kun je je registreren via de agenda. Daar­naast wor­den er regel­matig extra work­shops gep­land. Houd hier­voor de agenda, face­book en twit­ter in de gaten.

De tarieven voor de CAY op vrijdag zijn:

 Critical Alignment Yoga 1 x leden € 12,50
Critical Alignment Yoga 1 x € 17,50
Critical Alignment Yoga 5 x leden € 50,00
Critical Alignment Yoga 5 x € 75,00

 

Voor infor­matie en boek­ing van ther­a­piesessies neem je con­tact op met Yvonne.
Voor de CAY & CAT gelden aparte tarieven.

 

CAY

Agenda

Binnenkort

27
okt
Happy Yoga - Groningen

28
okt
Edanz

17
nov
Happy Yoga - Groningen

19
nov
Happy Yoga - Groningen

24
nov
Happy Yoga - Groningen

Happy News